Privacy Beleid

1. Verantwoordelijke
Dit is de privacyverklaring van Stichting Het Hornemann Huis (hierna: “HHH” of “wij/we”), een stichting statutair gevestigd in Eindhoven onder KvK-nummer 82000646. HHH is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van persoonsgegevens onder deze verklaring. In deze privacyverklaring leggen we uit wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en op welke manieren wij uw gegevens verwerken. HHH verwerkt uw gegevens conform de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensverwerking (”UAVG”).
De contactgegevens van HHH zijn:
Stichting Het Hornemann Huis Hurksestraat 60, unit 1.12, 5652 CV Eindhoven. Voor alle vragen met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw gegevens kunt u een e-mail sturen naar info@hethornemannhuis.nl of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

2. Verwerking van persoonsgegevens
HHH is in het leven geroepen om zogenaamde cold cases op te lossen. We vragen daarom mensen die iets over onopgeloste misdaden weten om contact met ons op te nemen en hun verhaal aan ons te doen. Ook vragen wij om donaties om ons werk mee te kunnen financieren. Wanneer u ons benadert, of wanneer u aan ons doneert, is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken. Deze persoonsgegevens kunnen worden onderscheiden in de volgende categorieën:

a.Contactgegevens
Wanneer u via onze website een donatie wilt doen vragen wij om contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zodat wij uw donatie kunnen registreren en verwerken. Voor zakelijke donaties worden deze gegevens beperkt tot de naam van de contactpersoon en de (zakelijke) contactgegevens van de onderneming. Het kan ook zijn dat wij contactgegevens van u verwerken omdat u ze via een andere manier aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u ons e-mailt of telefonisch benadert. Onze wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van een overeenkomst – de donatie – in de zin van art. 6(1)(b) AVG. Ook wanneer u contact met ons opneemt over informatie inzake een cold case vragen wij om uw gegevens. Indien u niet bereid bent om één van deze gegevens met ons te delen, dan kunt u dat aan ons mededelen en dan proberen wij een oplossing te vinden waarbij wij de verwerking van persoonsgegevens voorkomen of minimaliseren. Wij nemen ook anonieme tips in behandeling, maar houden ook graag met anonieme tipgevers contact met betrekking tot de verschafte informatie. Wellicht kunt u een anoniem e-mailadres aanmaken om ervoor te zorgen dat uw anonimiteit gewaarborgd blijft. De wettelijke grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6(1)(f) AVG. Dit belang omvat de mogelijkheid om contact met u op te nemen indien de door u gegeven informatie belangrijk voor een cold case blijkt te zijn.

b. Bankgegevens
Indien u geld doneert verwerken wij uw bankgegevens, waaronder met name uw naam en IBAN-nummer, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen HHH en uzelf. Indien u in aanmerking komt voor het ontvangen van tipgeld als tegenprestatie voor de door u geleverde informatie, verwerken wij eveneens uw bankgegevens om het tipgeld aan u te kunnen uitbetalen. De grondslag van deze verwerking is dan eveneens de uitvoering van een overeenkomst tussen HHH en u.

c. Cold case-informatie
Indien u contact met ons opneemt in het kader van het verstrekken van informatie over een cold case, dan zullen wij u vragen om zoveel mogelijk details te beschrijven over hetgeen dat u weet over die cold case. Bij telefonisch contact zullen onze medewerkers uw informatie op schrift stellen en, indien deze informatie waardevol lijkt te zijn, in het dossier van de cold case in kwestie opnemen. Uiteraard staat het u vrij om informatie die u niet wilt delen, ongeacht uw reden daarvoor. Wij verzoeken u echter wel duidelijk te zeggen dat u deze informatie niet wenst te delen. U kunt er ook voor kiezen om alleen op anonieme basisinformatie met ons te delen. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is eveneens een gerechtvaardigd belang van HHH, namelijk het vormen en bijhouden van dossiers inzake cold cases. Het kan zijn dat u gegevens met ons deelt die gekwalificeerd kunnen worden als bijzondere persoonsgegevens, in de zin van art. 9 en 10 AVG. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid; etniciteit; politieke of religieuze opvattingen; seksuele voorkeuren of geslacht; of over uw eigen strafrechtelijke veroordelingen. De verwerking van zulke gegevens is verboden, tenzij er een uitzondering van toepassing is. De toepasselijke uitzondering op de verwerking van deze gegevens door HHH is de kennelijke openbaarmaking van die gegevens door u; dan wel de instelling, onderbouwing of uitoefening van een rechtsvordering.

d. Website-gegevens
Wij houden statistieken bij over uw surfgedrag op onze website, zodat we onze diensteverlening kunnen verbeteren.

3. Wijze van verwerken en bewaartermijn
HHH heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard en verwerkt. Uw gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Unie verwerkt. Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Hoe lang we uw gegevens bewaren hangt af van het soort informatie. Indien u zich registreert als donateur behouden wij uw contactgegevens tot het moment dat u aan ons aangeeft geen donateur meer te willen zijn. Wanneer u contact met ons opneemt en de door u verstrekte informatie niet direct van belang lijkt te zijn voor een cold case, bewaren we deze informatie voor een maximum van 1 jaar. We kunnen dan later contact met u opnemen indien deze informatie alsnog relevant blijkt te zijn. Wanneer wij informatie als relevant voor een cold case beschouwen, worden uw contactgegevens en de door u geleverde informatie bewaard zolang deze relevant kunnen zijn voor de afhandeling van de cold case in kwestie. Derhalve wordt deze informatie bewaart tot maximaal 1 jaar nadat een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling in de zaak is uitgesproken.

4. Verstrekking van gegevens
Wij verkopen uw gegevens in geen geval aan derden. Wel kunnen wij gebruik maken diensten van derden (‘verwerkers’) voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit zijn onder meer betalingsdienstverleners en leveranciers van IT-systemen. In alle gevallen zorgen wij voor sterke waarborgen om te zorgen dat ook deze verwerkers zich aan de geldende wetgeving houden bij het verwerken van de gegevens. Voor het overige delen wij uw gegevens niet met derden, tenzij we daartoe op grond van een geldig gegeven wettelijk bevel toe worden verplicht of wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor krijgen.

5. Uw rechten
Onder de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door HHH, waaronder:

Het recht op inzage in en correctie van uw gegevens;
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of om beperking van de verwerking te verzoeken;
Het recht om verwijdering van uw gegevens te verzoeken (‘recht op vergetelheid’);
Het recht op een uitdraai van uw gegevens in een gangbaar formaat (‘dataportabiliteit’);
U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek per e-mail te sturen naar mail@hethornemannhuis.nl. Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

6. Social media
HHH houdt een aantal social mediapagina’s aan. Voor deze pagina’s is HHH gedeeld verantwoordelijke samen met de exploitant van het social media platform. Indien u ons op social media volgt of benadert, verzoeken wij u vriendelijk om ook kennis te nemen van de privacyverklaring van het platform in kwestie.

7. Cookies
HHH gebruikt cookies om een zo goed mogelijk werkende website aan te kunnen bieden. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee bijvoorbeeld uw voorkeuren op de site kunnen worden onthouden. HHH gebruikt de volgende soorten cookies:

Functionele cookies zijn nodig om de website gebruikersvriendelijk te maken voor u. Deze cookies onthouden instellingen voor uw volgende bezoek. U hoeft dan bijvoorbeeld niet opnieuw dezelfde gegevens in te vullen. De informatie in dit type cookies wordt niet gedeeld met andere organisaties of bedrijven. Functionele cookies worden altijd geplaatst.
Analytische cookies worden door websites geplaatst om te meten hoe vaak een website wordt bezocht. De beheerder kan op basis van deze bezoekersstatistieken zien welke pagina’s goed worden bezocht en welke pagina’s niet. Bezoekersstatistieken geven inzicht in wat er op de website verbeterd kan worden om de bezoeker nog beter te helpen. In dit type cookies wordt geen data opgenomen die naar individuele personen is te herleiden. Uw privacy wordt niet geschaad. Analyse cookies worden ook altijd geplaatst.

 

Einde document.
Laatste update : 28-9-2021