Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Stichting Het Hornemann Huis
Hurksestraat 42-20
5652 AL Eindhoven
Tel. nr.: 040-3020103
Email: info@hethornemannhuis.nl
KvK: 82000646
IBAN: NL62 RABO 0367999285 t.n.v. Het Hornemann Huis

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven, Het Hornemann Huis Eindhoven gevestigd aan
de Hurksestraat 42-20 te Eindhoven.
1.2. klant: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en
overeenkomsten met Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven voor zover daarvan niet
uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze
Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Museumshop Het
Hornemann Huis Eindhoven. Alle uitingen van Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven op de
website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze
bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de
bestelling bij Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven is aangekomen.
3.3. De overeenkomst met Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven komt tot stand op het
moment dat Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven het aanbod heeft geaccepteerd door de
producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd
(verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat Museumshop
Het Hornemann Huis Eindhoven een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.
3.4. De overeenkomst wordt door Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven opgeslagen zodat
de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is
dit opgeslagen koopcontract voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse
in een nieuwe overdracht kan aantonen.
3.5. Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die
evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
3.6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden
aan personen met een handelingsbekwame leeftijd.
3.7. Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven behoudt zich het recht voor bestellingen zonder
opgaaf van redenen te weigeren.

4. Herroepingsclausule Herroepingsrecht
4.1. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de klant een herroepingsrecht, waarbij hij de
mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de
rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te
kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruikt wordt gemaakt.
4.2. De zichttermijn van 14 dagen begint met de ontvangst van deze herroepingsclausule, echter niet
voordat de goederen bij de klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient
de klant Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven de annulering schriftelijk (brief, fax of e-mail)
en binnen de gestelde termijn toe te sturen, of de producten binnen de gestelde termijn aan
Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven terug te sturen. Als datum van binnenkomst geldt de
datum van het poststempel.
4.3. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Museumshop Het
Hornemann Huis Eindhoven heeft teruggezonden, is de koop een feit.
4.4. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient de klant zich tot de klantenservice van
Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven (info@hethornemannhuis.nl) te wenden. De klant kan
de annulering ook per post sturen aan:
Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven
Hurksestraat 42-20
5652 AL Eindhoven
Klantenservice info@hethornemannhuis.nl
4.5. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook
transportschades worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen
de termijn van 14 dagen na levering, schriftelijk bij de klantenservice van Museumshop Het
Hornemann Huis Eindhoven aan te geven.
4.6. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die naar wens van de klant zijn aangepast
Gevolgen van de herroeping en retour
4.7. In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met
elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval indien niet reeds bij Museumshop Het Hornemann Huis
Eindhoven bekend zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product of het gebruik
daarvan niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen dan dient de klant de waarde
ervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten
aan het controleren van het product voor gebruik. Onder het “controleren van het product” verstaat
men het uit proberen en testen van het product zoals men dit in een fysieke winkel zou doen.
Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires
en bijbehorende documentatie).
4.8. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.
4.9. De waren dienen te worden teruggestuurd aan het magazijn:
Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven
Hurksestraat 42-20
5652 AL Eindhoven
Klantenservice info@hethornemannhuis.nl
4.10. Bij vooruitbetaling betaalt Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven het aankoopbedrag
inclusief de verzendkosten voor het toezenden binnen 30 dagen aan de klant terug.

5. Garantie
5.1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd
de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.
5.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door
oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
5.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde
garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een
(deel-)vergoeding van de aankoopprijs. In geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de
klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, alsook op
vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van de vergeefse uitgaven.
5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat
alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door
Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven is erkend.
5.5. De wettelijk bepaalde garantietermijn bedraagt twee jaar.

6. Prijzen
6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
6.2. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het in het te leverende land geldende BTW-percentage.
6.3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order
wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Museumshop Het Hornemann Huis
Eindhoven gecommuniceerd.
6.4. De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn vanaf 50 euro bestelling in de prijs
inbegrepen. De verzendkosten van bestellingen buiten Nederland en Europa zijn afhankelijk van het
gewicht en worden bij uw bestelling zichtbaar.
6.5. De minimum bestelwaarde is 5 euro (exclusief verzendkosten).

7. Levering en levertijd
7.1. Op voorraad zijnde producten worden door Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven in
beginsel binnen drie dagen verstuurd. Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven zal
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk)
niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet
dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 2 dagen nadat
hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder
kosten te annuleren. Mocht Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven de betaling inmiddels
ontvangen hebben dan zal Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven per ommegaande de
gedane betaling terugstorten.
7.2. Indien Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven een termijn voor levering heeft opgegeven,
is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een
definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Museumshop Het
Hornemann Huis Eindhoven zich het recht voor de levering op te schorten.

8. Betaling
8.1. Alle door Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven betalingsmogelijkheden zijn volledig
veilig.
iDEAL is een veilige vorm van internetbankieren waarbij de klant tijdens de bestelling naar de
internetbankiersite van zijn bank wordt geleid. In de vertrouwde omgeving van de bank kan de klant
de betaling van zijn bestelling veilig afhandelen. Nadat de klant een bevestiging van zijn bank heeft
ontvangen keert de klant terug naar Museumshop Het Hornemann Huis.nl en ontvangt een
bestelbevestiging.
iDEAL werkt samen met deze Nederlandse banken: ABN Amro, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING,
Rabobank, SNS Bank, Regio Bank, Triodos Bank en Van Landschot Bankiers.
PayPal
PayPal is de veilige, eenvoudige manier van online betalen zonder dat u bijvoorbeeld uw
creditcardnummer bekend hoeft te maken. Na betaling via PayPal keert de klant terug naar
Museumshop Den Haag.nl en ontvangt een bestelbevestiging.
Creditcard
Voor betaling met creditcard (Visa, American Express, Mastercard en Diners Club) heeft de klant het
creditcard nummer, de exacte naam zoals deze vermeld staat op de creditcard, de vervaldatum en de
CVC code nodig. De betaling wordt online geautoriseerd, zodat de klant direct weet of deze wel of
niet wordt goedgekeurd. Zodra de producten verzendklaar zijn gemaakt stuurt Museumshop Het
Hornemann Huis Eindhoven factuurdetails binnen 2 dagen naar het creditcardbedrijf. Het bedrag zal
worden afgeboekt volgens de persoonlijke afrekeningsperiode van de klant. Indien de betaling te laat
bij Museumshop Den Haag binnenkomt, behoudt Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven zich
het recht voor de extra aanmaningskosten op de klant te verhalen.
8.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
8.3. Bij betaling per overschrijving is de klant verplicht het factuurbedrag binnen 14 (veertien) dagen
na ontvangst van de goederen te betalen. Het gaat hierbij om de ontvangstdatum van de betaling bij
Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven.
8.4. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt,
worden aanmaningskosten in rekening gebracht.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op
grond van enige overeenkomst aan Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven verschuldigd is,
heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op
de klant over.
10. Privacy
10.1. Museumshop Den Haag respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. Lees
voor meer informatie de privacyverklaring van Museumshop Het Hornemann Huis Eindhoven.

11. Slotbepalingen
11.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Museumshop Het Hornemann Huis
Eindhoven is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de regels van het
internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).